/ Betegjog

Betegjog

Pácienseinket megillető jogok és azok érvényesítése az Intézetben

A kapcsolattartás joga
A súlyos állapotú páciensnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Súlyos állapotúnak minősül az a páciens, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

Cselekvőképtelen páciens esetén ilyen, a pácienssel kapcsolatot tartó személy megjelölésére a páciens törvényes képviselője, illetve a pácienssel egy háztartásban élő közeli hozzátartozója jogosult.

A kiskorú páciensnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

Figyelem! A kísérő sugárterhelésének csökkentése érdekében a tartózkodási jog nem vonatkozik a CT illetve MR vizsgálóban történő tartózkodásra. A vizsgálat megkezdése előtt a kísérőknek a vizsgálóhelyiséget el kell hagyniuk.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Intézetünk diagnosztikai intézet, amelynek elsődleges feladata a járóbetegek vizsgálata. Bizonyos sürgősségi ellátást azonban Intézetünk is nyújt, de ezt követően sürgősségi ellátást vagy magasabb szintű beavatkozást igénylő pácienst haladéktalanul át kell szállítani az ilyen ellátást nyújtó Intézetekbe.

Ha egy járóbetegünknek az Intézetben történő ott tartózkodása alatt (vizsgálatot megelőzően vagy azt követően) állapotrosszabbodása alakulna ki, a páciensnek vagy kísérőjének haladéktalanul tájékoztatnia kell vagy a recepcióst, vagy az operátort, vagy a vizsgálatvezető orvost.

A vizsgálatvezető orvos ilyenkor a pácienst haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben szükséges, a pácienst újraéleszti, illetve a megfelelő ellátási szintű Intézetbe (kórházba) történő továbbszállítása érdekében haladéktalanul mentőt hív.

Amennyiben a sürgősségi ellátást igénylő állapotromlás a CT vagy MR vizsgálóban a vizsgálat alatt alakul ki (pl. kontrasztanyag allergiás reakció miatt), a beteg sürgősségi ellátásáról illetve mentő hívásáról a műszakvezető orvos és az operátorok gondoskodnak.

A fővárosi kórházakból hozzánk beutalt fekvőbetegeinket mentő hozza intézetünkbe és a vizsgálat elvégzését követően mentő szállítja el.

A szabad orvosválasztáshoz való jog
Intézetünk valamennyi orvosa gyakorlott és szakértelemmel rendelkező radiológus szakorvos. A páciensek vizsgálatát és a leletezést általában a műszakvezető orvos végzi. Speciális vizsgálatok esetén általában az adott szakterület specialistája vizsgálja Intézetünkben a pácienseket, így biztosítva a lehető legnagyobb szintű egészségügyi ellátást.

Páciensünk ennek ellenére kérheti, hogy a róla készített felvételeket ne a műszakvezető orvos, hanem az Intézet más orvosa leletezze, amennyiben a másik orvosnak a vizsgálat szakterületébe tartozik és a vizsgálatot vállalja, és ezt a beteg a választott orvossal előzetesen leegyeztette.

Páciensünk ugyanígy kérheti, hogy a róla készült felvételeket az Intézet más orvosa is véleményezze. Páciensünknek az orvosválasztás tényét még a vizsgálat megkezdése előtt jeleznie kell a recepción.

Az emberi méltósághoz való jog –  várakozás a vizsgálatra és a szemérem megőrzése
Az intézetben pácienseink ellátása során korlátozó módszert vagy eljárást (pl. kényszerítés) nem alkalmazunk betegeinkkel szemben.

Mivel Intézetünk sürgősségi betegellátást is nyújt akut betegek részére, e betegek ellátása szakmai okok miatt elsőbbséget élvez, és ezért a kiadott vizsgálati időpontok esetében csúszás léphet fel. Amennyiben a betegellátás során bármilyen okból a kiadott időponthoz képest csúszás lép fel, a recepciósok pácienseinket már a betegfelvétel során tájékoztatják a csúszás várható mértékéről. Páciensünk ettől függetlenül bármikor tájékoztatást kérhet a várható csúszás mértékéről.

Páciensünk továbbá kérheti, hogy a vizsgálatot ruhában végezzék el, kivéve, ha a vizsgálat jellege miatt ez kivitelezhetetlen (pl. CT colonoscopia vizsgálat) vagy ha a beteg ruházata a vizsgálat eredményességét befolyásolja (fémtárgy, fémbetétek, fém melltartó feszítő stb). Amennyiben a vizsgálat jellege a ruha eltávolítását indokolja, egyszer-használatos köpeny bármikor rendelkezésre áll és páciensünk egyszer-használatos köpenyt bármikor kérhet az operátortól vagy a fektetőtől.

Az Intézet elhagyásának joga
Amennyiben a vizsgálat jellege indokolja, a vizsgálatot vezető orvos szakmai okok miatt kérheti páciensünket, hogy csak akkor távozzon el, amikor arra a vizsgálatot vezető orvos arra engedélyt ad.

Páciensünk bármikor kérheti, hogy a vizsgálatot szakítsák meg, és bármikor távozhat az Intézetből. Ezt azonban be kell jelentenie a vizsgálatot vezető operátornak, aki erről tájékoztatja a vizsgálatot vezető orvost. Amennyiben páciensünk már intravénás kontrasztanyag beadását követően alapos ok nélkül kéri a vizsgálat megszakítását, az Intézet a beadott kontrasztanyag megtérítését kérheti páciensünktől a térítési szabályzatnak megfelelően.

A vizsgálatot vezető orvos a vizsgálat sikertelenségét és az Intézet elhagyásának tényét a betegdokumentációban feltünteti. Amennyiben páciensünk bejelentés nélkül távozik, a vizsgálatvezető orvos ezt a tényt tünteti fel a dokumentációban.

A tájékoztatáshoz való jog
Pácienseink tájékoztatására Intézetünkben elsődlegesen a CT, MR hozzájáruló nyilatkozattal együttesen átadott betegtájékoztató szolgál.

Pácienseinknek joga van arra, hogy számára érthető módon (egyéniesítve), szóban történjék a tájékoztatóban foglaltak ismertetése, és hogy bármikor kérdést tegyen fel.

A páciens tájékoztatás során feltett kérdéseire elsődlegesen a recepciós, amennyiben a kérdés jellege orvos bevonását teszi szükségessé, a műszakvezető kezelőorvos válaszol a páciens kérdéseire és nyújt tájékoztatást. Amennyiben a vizsgálat elvégzését követően a páciens az elkészült lelettel kapcsolatosan kíván kérdést feltenni, ezt a leletező, illetve a vizsgálatvezető orvosnak teheti fel. A páciens az ellátásban közreműködő személyek nevét és beosztását elsődlegesen az általuk viselt névtábla alapján tudhatja meg, ennek hiányában kérésre azt közlik a beteggel, illetve az a leletben is feltüntetésre kerül.

Pácienseinket tájékoztatnunk kell egészségi állapotukról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, a döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, valamint a javasolt életmódról.

A beteg megismerheti az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel intézetünk csupán diagnosztikai intézet, nem tudunk teljes körű felvilágosítást nyújtani pácienseink állapotáról és az alkalmazott terápiás módszerekről, illetve, hogy a diagnosztikai vizsgálat eredménye mennyiben befolyásolja páciensünk kezelését. Orvosaink csak a konkrét CT és MR vizsgálatról és a konkrét vizsgálattal összefüggő kérdésekről tudják pácienseinket tájékoztatni. Pácienseinket a további kezeléséről a beteget ide küldő (beutaló) intézet szakorvosa fogja tájékoztatni.

Amennyiben a páciensünk a tájékoztatót bármilyen okból nem tudja elolvasni, kérheti, hogy a recepció alkalmazottai olvassák fel neki a tájékozatót, amelyet szükség szerint a páciens értelmi képességének megfelelően megmagyaráznak a páciensnek, illetve kikérdezik a pácienset. A tájékoztatás során a recepciósok különös figyelmet fordítanak az intravénás kontrasztanyaggal kapcsolatos tájékoztatás megértetésére.

Magyar nyelvet nem beszélő páciens tájékoztatására az angol nyelvű tájékoztató szolgál, feltéve, ha a beteg beszél angolul. Magyar nyelvet illetve az angol nyelvet nem beszélő beteg esetében általában a kísérőt vonjuk be a tájékoztató lefordításába. Amennyiben a páciens a tájékoztatást illetve a hozzájárulás kérést nem érti, az ilyen páciensnek magának kell gondoskodnia olyan személyről, aki a tolmácsolási feladatokat ellátja. A vizsgálatot csak akkor lehet elkezdeni, ha a tájékoztatást megértette. A tájékoztatót a betegen kívül a tolmácsnak is alá kell írnia, feltüntetve a dátumot és a „a betegtájékoztató fordítását végezte” toldat mellett. A megfelelő színvonalú tolmács biztosítása a páciens felelőssége, a félretolmácsolásból eredő tájékoztatási hiányosságokért az Intézet kárfelelősségét kizárja.

Amennyiben páciensünknek nincs biztosítása, vagy nem igazol olyan más jogviszonyt, amely a vizsgálat ellenértékére fedezetet nyújt, a recepciósok a vizsgálatnak a Díjtábla szerinti ellenértékét még a vizsgálat megkezdése előtt közlik a pácienssel illetve a Térítési Szabályzat elfogadásról írásban nyilatkoztatják a páciensünket.

Önrendelkezési jog –  intravénás kontrasztanyag adása
Páciensünk szabadon eldöntheti, hogy a CT MR vizsgálatot elvégezteti, vagy sem. Vizsgálat csak a páciensünk hozzájárulása alapján végezhető. A páciens a hozzájárulást bármikor szóban is visszavonhatja.

Intravénás kontrasztanyag csak a páciens írásbeli hozzájárulása alapján adható be. A páciens az ilyen hozzájárulását bármikor, szóban tett kijelentéssel is visszavonhatja.

A 14. életévét még be nem töltött személy esetében mindig, illetve ha a 14. életévét betöltött személyt a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezte, a hozzájáruló nyilatkozatot az alábbi személyek írják alá, az itt feltüntetett sorrend szerint:

1. elsősorban páciens törvényes képviselője, ennek hiányában
2. a pácienssel közös háztartásban élő, cselekvőképes házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
3. gyermeke, ennek hiányában
4. szülője, ennek hiányában
5. testvére, ennek hiányában
6. nagyszülője, ennek hiányában
7. unokája,
feltéve minden esetben, hogy a személy a pácienssel az Intézetben megjelent!

A fentiekben felsorolt, a pácienssel egy háztartásban élő cselekvőképes hozzátartozó hiányában a beleegyező nyilatkozatot
8. a pácienssel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes gyermeke, ennek hiányában
9. szülője, ennek hiányában
10. testvére, ennek hiányában
11. nagyszülője, ennek hiányában
12. unokája írja alá,
feltéve minden esetben, hogy a személy az Intézetben megjelent!

A kontrasztanyag beadását nem igénylő (natív) vizsgálat elvégezhető akkor is, ha a páciens bármilyen más okból, egészségi állapota miatt a beleegyező nyilatkozatot nem tudja megtenni, és a fenti személyek nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna, mert ebben az esetben Intézetünknek a páciens hozzájárulását vélelmeznie kell.

A kontrasztanyagos vizsgálat csak akkor végezhető el olyan páciensnek, aki a beleegyező nyilatkozatot egészségi állapota miatt nem tudja aláírni, ha a fenti személyek nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna, és a beavatkozás késedelmes elvégzése a páciens egészségének súlyos vagy maradandó károsodását okozza.

Nem kell a páciens beleegyezése, ha a páciens közvetlen életveszélyben van.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, másolatkérés, javítás kérése
Páciensünk bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy az Intézet a gyógykezelésével összefüggő adatait hogyan kezeli, illetve kérheti az egészségügyi dokumentációba való betekintést.
A CT és MR felvételekről páciensünk kérésre ellenérték fejében további CD másolatot kaphat,  illetve a papíralapú dokumentációt az Intézet térítés nélkül megküldi PDF formátumban a páciens által megadott e-mail címre.

A páciens bármikor kérheti, hogy az általa pontatlannak vagy hiányosnak ítélt leletet a leletezést végző orvos egészítse ki vagy javítsa ki. A hibás leletet összetépni nem lehet, hanem a javítást, kiegészítést a leletező orvosnak az eredeti leleten kell feltüntetnie. Ez általában a lelethez fűzött ún. addendummal történik. Kivétel ez alól, ha a kijavított lelet a küldő orvost megtévesztheti, mert ilyen esetben új leletet kell készíteni és a régi leletet a beteg hozzájárulásával vissza kell tartani. A visszatartott leleten fel kell tüntetni: „érvénytelen”.

Orvosi titoktartás
Páciensünk meghatározhatja, hogy a betegségéről, illetve annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás, illetve azt is meghatározhatja, hogy kinek nem lehet felvilágosítást adni. A páciens kérheti, hogy bizonyos egészségügyi adatokat a másnak adott felvilágosítás során mással ne közöljenek. Ezen kívánságát páciensünk a recepciósokkal illetve a vizsgálatvezető orvossal is közölheti, akiknek ezt a tényt az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetniük.

A betegjogi képviselő
A betegjogi képviselő bármilyen, egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutással kapcsolatos kérdésben, megjegyzések, kérdések feltételében, a betegpanaszok megfogalmazása miatt, betegpanasz kivizsgálása miatt megkereshető.

Betegjogi képviselő adatai:
Az egészségügyi intézményben az ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

Dr. Lengyel Ingrid
betegjogi képviselő

Mobil: +36-20-489-9609
Elérhető telefonon: hétfő-csütörtök 08:00-16:30 óra között, péntek: 08:00-14:00 óra között
E-mail: ingrid.lengyel@ijsz.bm.gov.hu
Fogadóóra helye: telefonos egyeztetést követően

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi ellátó intézménytől független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36-80-620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36-20-489-9614

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi ellátó intézménytől független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36-80-620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36-20-489-9614

Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Közép-magyarországi Regionális Iroda
Iroda cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33.
Levélcím: 1365 Budapest, Pf.: 646.
Központi telefonszám: +36-1-896-9000
Honlap: http://www.ijsz.hu

Intézetünk felett szakmai felügyeletet lát el:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)